شما بعد از ثانیه به صفحه جدید زیرپرتال انتقال می یابید.


زیرپرتال فرمانداری جغتای از طریق آدرس الکترونیکی http://joghatay.khorasan.ir/ در دسترس می باشد.